sábado, 30 de noviembre de 2013

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:56:10R]
ÿÿðiìçN@Û¡üØÿÿÊÿÿ@©ÎÇ2Çèæm-þÊý?þ§ÿÿhÿ¢r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:56:52R]
ÿÿðjçN@بýÜÿÿäÅÿ?©Æ×TÉ;ùߢ²£þ”þªÿÿgÿ£r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=41> [UTC:02:57:13R]
Manolito ad astra! Boots:29 Uniq:02e8313a
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=203> [UTC:02:57:56R]
ÿÿõNone
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:58:16R]
ÿÿðjjçN@ÒËÝÞÿÿØÿP?©ÿׄ&Àë™.«ý…þôÿËþœÿÿdÿ¦r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:58:37R]
ÿÿðjçN@ܵöÛèÿÞÿ­?©ÿ×7Ö ÿ©Ï.y©ÿeþ©ÿÿeÿ¦r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:58:58R]
ÿÿðj“çN@Ô±ó¬ÿÿñøÿ@©ÈÇ®®éY8Ýþóýðþ¥ÿÿ`ÿ§r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=84> [UTC:02:59:19R]
:EMAIL    :manolito@satellogic.com Upt: 07:35:04 Bat:7.59v Temp:27.6C Gyr:102.51d/s
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:59:41R]
ÿÿðj¾çN@æ€Õÿÿ”ÿÿ?©Æ× ýß?ö;ªþMþ–ÿÿ]ÿ¨r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:00:47R]
ÿÿðjÿçN@ê8ÖÎÿÿÎÿÿ?¨Çט@:þæþþ ÿÿSÿ©r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:01:09R]
ÿÿðkçN@ì+ÙÏÿÿÏÿÿ?©ÿ×È@Šþëþ$þ¦ÿÿ\ÿªr
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:01:31R]
ÿÿðk+çN@í#×ÐÿÿÐÿÿ@©ÿǶ@þÖýuþ¡ÿÿ`ÿªr
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=203> [UTC:03:01:54R]
ÿÿõNone
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:02:17R]
ÿÿðkXçN@îäÐÿÿÐÿÿ?©É×Î@úÎÿÀþ©ÿÿ\ÿ«r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:02:40R]
ÿÿðkoçN@ïùàÑÿÿÐÿÿ@©ÿ×Ú@ý¿öþ¸ÿÿaÿ«r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:03:02R]
ÿÿðk†çN@ïðãÑÿÿÐÿÿ@©Ç×Í@ý>Ûÿ;þ°ÿÿ_ÿ«r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:04:11R]
ÿÿðkËçN@ñÜäÑÿÿÐÿÿ@©ÿ×Òì£ÿÀþ§ÿÿ\ÿ¬r

Triton

Triton telemetrias
Satelite Triton BPSK 145.815khz
Usando MixW + OnlineKissPlus +VSPE

02:29:26 TRIV0/-1>TRIV0>REJ0,?
02:30:06 TRIV0/-3>TRIV0>REJ0,?
02:30:36 TRIV0/-5/-5/?-9//M-8/-8>TRIV0>I07,?,01 (1201 baud):
......E.a.;.è.....QöØŽ.’¾€i¤)+.p¾ .^ÊL«©¾Ê..=..§...?.ˆ.¨..­.¹..Æ..
02:30:46 TRIV0/-5>TRIV0>REJ0,?
02:31:06 TRIV0/-6>TRIV0>REJ0,?
02:31:17 TRIV0/-7/-5/?-9//M-8/-5>TRIV0>SABM,?
02:31:47 TRIV0/-8>TRIV0>REJ0,?
02:32:17 TRIV0/-10/-5/?-9//M-8/-8>TRIV0>I21,?,01 (1201 baud):
......E.b.=.é.....@E.îð2ž¾Tä.qs*¹>.ÁÃ.š©¸¾Ê..>.‹.¼...?.¨.¸..­.¸..Ð..
02:32:27 TRIV0/-10>TRIV0>REJ0,?
02:32:47 TRIV0/-11>TRIV0>REJ0,?
02:33:07 TRIV0/-12>TRIV0>REJ0,?
02:33:27 TRIV0/-13>TRIV0>REJ0,?
02:33:47 TRIV0/-14>TRIV0>REJ0,?
02:34:32 TRIV0/*>TRIV0>REJ0,?
02:35:13 TRIV0/-2*>TRIV0>REJ0,?
02:36:13 TRIV0/-5*>TRIV0>REJ0,?
02:36:53 TRIV0/-7*>TRIV0>REJ0,?
02:38:13 TRIV0/-11*>TRIV0>REJ0,?
02:38:33 TRIV0/-12*>TRIV0>REJ0,?
02:39:54 TRIV0/*>TRIV0>REJ0,?
02:40:14 TRIV0/-1*>TRIV0>REJ0,?
02:40:34 TRIV0/-2*>TRIV0>REJ0,?


Con el soft de Mike, DK3WN --->

Eagle2

Eagle2
30-11-2013 aprox 02:30 utc CW y otros modos RTTY qur no pude decodificar
S50SAT
EAGLE2

viernes, 29 de noviembre de 2013

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:28:05R]
ÿÿðKqü”N@ÛÖÞÜÿÿÙÿÿ?©ÆÇ›<¤ü(ëèýëÿI¬þ«ÿÿQÿ¨r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=15> [UTC:02:28:46R]
ÿÿôÿ
ªU
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:29:07R]
ÿÿðK¯ü”N@ÚÚéÛÿÿòÿÿ@¨Ç×É:$ð%ŠýDiÿðþ¦ÿÿ\ÿªr
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:29:48R]
ÿÿðKØü”N@ÒÛüÛÿÿÚ¶ÿ@©ÇÇ    ßÿðÀesþ¢ÿÿgÿ«r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=203> [UTC:02:30:08R]
ÿÿõNone
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:30:29R]
ÿÿðLü”N@ÏíßÛÿÿØÿ4@ªÿÇÓØÕÿÕÍduÿÃþŒÿÿbÿ¬r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:30:49R]
ÿÿðLü”N@ÞâÚæÿÿìÿÿ@©É×ç6ÝÙýÓ”þ‡ÿÿ]ÿ­r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=84> [UTC:02:31:31R]
:EMAIL    :manolito@satellogic.com Upt: 05:25:19 Bat:7.58v Temp:27.8C Gyr:102.50d/s
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:32:13R]
ÿÿðLiü”N@ÿÿuÙÏÿÿÍÿÿ@¨ÿüí@ý\ÿ­Aþ¾ÿÿ]ÿ¯r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=202> [UTC:02:32:35R]
ÿÿôeho -ne \\xÿ
ªU
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:32:57R]
ÿÿðL•ü”N@çRØÐÿÿÐÿÿ@©Ä×    @'Ÿÿgþ±ÿÿgÿ°r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:33:19R]
ÿÿðL«ü”N@çW×ÐÿÿÑÿÿ@©ÿ×    @+«þ~þ³ÿÿ`ÿ°r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=203> [UTC:02:34:02R]
ÿÿõNone
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:34:25R]
ÿÿðLìü”N@èLÕÐÿÿÐÿÿ@¨Ï×    @vþïþCþ­ÿÿZÿ±r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:34:46R]
ÿÿðMü”N@éJÕÑÿÿÐÿÿ@ªÏ×    Ÿ@&Êÿ£þªÿÿ[ÿ±r
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:35:09R]
ÿÿðMü”N@èJÕÑÿÿÑÿÿ?©Ë×÷@ýƆþ¯ÿÿnÿ±r


Usando el nuevo software de Mike DK3WN

Triton


Ultimas escuchas
Satelite Triton BPSK 145.815khz
Usando MixW + OnlineKissPlus +VSPE01:56:31 TRIV0/-10*/-6/?-9//M-7>TRIV0>I00,?,FC (1201 baud):
.ð.?.,.......X.…./.â.............................Ê..<.ƒ.ª...>.Š.¦..¬.È..æ".
01:57:31 TRIV0/-13*/-6/?-9//K-8/-8>TRIV0>SABM,?
01:58:31 TRIV0//-6*/?-9//K-8/>TRIV0>I02,?,00 (1201 baud):
......Y.†.2.â.............................Ê..=.†.¼...?.–.¼..¬.Ç..ò".
01:59:21 TRIV0/-2*>TRIV0>I11,?,6A (1201 baud):
..ªŒÿ.sF™R....'8 ›.......—.2.!.........[.‡.7.ã.............................Ê..>.‡.½...?.—.¼..¬.Ç..÷".
02:00:57 TRIV0/-7/-6*/?-9//-7>TRIV0>I00,?,21 (1201 baud):
.!.!.........a.Œ.G.â.............................Ê..=..¯...?..¤..¬.Ç...#.
02:01:07 TRIV0/-7*>TRIV0>I11,?,D3 (1201 baud):
..ªŒÿ.ÜF™R....'. ........!.!.!.........b..I.â.............................Ê..=..ª...@.….¦..¬.Ç...#.
02:01:17 TRIV0/-8/-6*/?-9//-7>TRIV0>I00,?,21 (1201 baud):
.!.!.........c.Ž.K.â.............................Ê..=..§...?..ª..¬.Ç...#.
02:01:27 TRIV0/-8*>TRIV0>I11,?,E7 (1201 baud):
..ªŒÿ.ðF™R....'. ........!.!.!.........c.Ž.L.á.............................Ê..=.ƒ.ª...@.—.©..¬.Ç...#.
02:01:37 TRIV0/-9/-6*/?-9//-7>TRIV0>I00,?,21 (1201 baud):
.!.!.........d..N.â.............................Ê..=..©...?.’.§..¬.Ç...#.
02:01:47 TRIV0/-9*>TRIV0>I11,?,FB (1201 baud):
..ªŒÿ..G™R....'. ........!.!.!.........e..O.â.............................Ê..=.€.¨...?.†.§..¬.Ç...#.
02:01:57 TRIV0/-10/-6*/?-9//-7>TRIV0>I00,?,21 (1201 baud):
.!.!.........f..Q.á.............................Ê..=.‹.­...?.….¦..«.Ç...#.
02:02:17 TRIV0/-11/-6*/?-9//-7>TRIV0>I00,?,21 (1201 baud):
.!.!.........g.’.T.á.............................Ê..=..§...?.‰.¥..¬.È...#.
02:02:27 TRIV0/-11*>TRIV0>I11,?,23 (1201 baud):
‘..ªŒÿ.,G™R....'. ........!.!.!.........h.’.V.á.............................Ê..=.~.ª...?.–.¢..¬.È..#.
02:02:37 TRIV0/-12/-6*/?-9//-7>TRIV0>I00,?,21 (1201 baud):
.!.!.........h.“.W.á.............................Ê..>.‡.«.....’.«..«.È...#.
02:03:28 TRIV0/-14*>TRIV0>I11,?,60 (1201 baud):
‘..ªŒÿ.iG™R....'. ........!.!.!.........l.–._.à.............................Ê..=.‚.«...?.†.©..«.É...#.

jueves, 28 de noviembre de 2013

O-Oreos

Ooreos
Algunos datos recibidos trackeando otro sat.
29-11-2013 03:33 utc

1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [00:55:57R]
OOREOS.org    1D4AE30200000101925400A301B2089A000D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [00:56:02R]
OOREOS.org    224AE3030502F50000A30132022E0054050D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [00:56:07R]
OOREOS.org    264AE30000000F011BC0015003020286010D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [00:56:12R]
OOREOS.org    2C4AE30103000601DA9701A3010000CF090D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [00:56:17R]
OOREOS.org    314AE302B2010001925400A301B2089A000D5F094300204B46

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:40:06R]
ÿÿð&ü”N@ÚÁÏèäÿÝÿÿ@©¨Ç`ÓÿÒÁ–w‹ûhþˆÿÿ[ÿì_

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=202> [UTC:14:06:59R]
ÿÿôeho -ne \\x20
-ne \\x24
-ne \\x/oot/memtes25
/memtes/oot/gps/sn26
/gps/sn
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:07:35R]
ÿÿðc«çN@ÃéäàÿÝ`ÿ?´ÿ×iÒÔàô®ýîŒþ‚ÿÿ_ÿ€^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:08:29R]
ÿÿðcàçN@¿ýàâ»ÿÚÿÅ@´ÅǐhÖå,"-ºÿtþ°ÿÿcÿƒ^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:08:46R]
ÿÿðcòçN@½úÒãÿÙIÿ@´Ê×±ôííCÃÑÿ÷‰ýoþ™ÿÿcÿ„^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:09:04R]
ÿÿðdçN@ÄÚãäÿÚÿÍ?´ÈרïÕ“/Œ— ÿÅþŒÿÿWÿ…^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=84> [UTC:14:09:22R]
:EMAIL    :manolito@satellogic.com Upt: 07:07:01 Bat:7.90v Temp:-1.0C Gyr:102.50d/s
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:09:40R]
ÿÿðd(çN@ÁÓÕà>ÿáÿÙ@´Ä×°Û¨ãÓòÿ¾“ýíþ¿ÿÿcÿˆ^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:10:35R]
ÿÿðd_çN@ÂÑáâ»ÿÚÿ¾?´ÿÇó4\ÛrûÅ&^ýãþuÿÿZÿ‹^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:14:14R]
ÿÿðe9çN@ÇÂóãÏÿÙÿÿ@´ÆǨäCç‰ËÆý·þBþ:þƒÿÿ\ÿ—^

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:14:16:38R]
ÿÿðeÉçN@¿ÜÔá%ÿáÿ)?´Å×ÝåÑJiþèü‡þ´ÿÿjÿŸ^

Triton

Ultimas escuchas
Satelite Triton BPSK 145.815khz
Usando MixW + OnlineKissPlus +VSPE
13:22:27 TRIV0/-2*/wLF-8>TRIV0>UNKN,?
13:23:17 TRIV0/-4*>TRIV0>I77,?,CC (1201 baud):
..!1ÿ..öïÎ....'a å.......å.{.'.n.....@.`.x.q.É.............................Ê..<.{.ª...>.‹.«....á..è..
13:23:27 TRIV0/-5*/wkF-8>TRIV0>UNKN,?
13:23:37 TRIV0/-5*>TRIV0>I77,?,E0 (1201 baud):
..!1ÿ.%öïÎ....'a å.......¢.­.w.š.....@._.x.q.É.............................Ê..<.‹.©...=.‹.¨....à..ê..
13:23:57 TRIV0/-6*>TRIV0>I77,?,F4 (1201 baud):
..!1ÿ.9öïÎ....'a å.......Œ.p..”.....@._.x.q.Ê.............................Ê..<.}.ª...=..©....ß..ì..
13:24:17 TRIV0/-7*>TRIV0>I77,?,08 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.MöïÎ....'a å.......ö.à.2.”.....@.^.x.q.Ë.............................Ê..<.z.ª...>.Œ.ª....Þ..î..
13:24:47 TRIV0/-9*/w-8>TRIV0>UNKN,?
13:25:27 TRIV0/-11*/w'G-8>TRIV0>UNKN,?
13:25:37 TRIV0/-11*>TRIV0>I77,?,58 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.žöïÎ....'k å.......!.T...½.....@.[.x.q.Í.............................Ê..<.€.©...=.“.¨....Ü..ö..
13:25:57 TRIV0/-12*>TRIV0>I77,?,6C (1201 baud):
Ž..!1ÿ.²öïÎ....'a å.......—.ü.!.‰.....@.Z.x.q.Í.............................Ê..<.u.§...=..¢....Û..ø..
13:26:17 TRIV0/-13*>TRIV0>I77,?,80 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.ÆöïÎ....'a å........_._.«.....@.Y.x.q.Í.............................Ê..<.z.§...>.œ.¤....Ú..ú..
13:26:27 TRIV0/-14*/wEG-8>TRIV0>UNKN,?
13:26:37 TRIV0/-14*>TRIV0>I77,?,94 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.ÚöïÎ....'k å.......å.Ú.†.š.....@.X.x.q.Í.............................Ê..<.}.¦...>.‘.¦....Ù..ü..
13:26:47 TRIV0/-15*/wOG-8>TRIV0>UNKN,?
13:26:57 TRIV0/-15*>TRIV0>I77,?,A8 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.íöïÎ....'k å.......Ú..{.›.....@.X.x.q.Î.............................Ê..<.„.ª...>.~.®....Ù..þ..
13:27:07 TRIV0/*/wYG-8>TRIV0>UNKN,?
13:27:37 TRIV0/-1*>TRIV0>I77,?,D0 (1201 baud):
Ž..!1ÿ..÷ïÎ....'u î.......8.N.Œ.ø.....@.W.x.q.Î.............................Ê..<.|.¨...>..ª....×.....
13:27:47 TRIV0/-2*/wmG-8>TRIV0>UNKN,?
13:27:57 TRIV0/-2*>TRIV0>I77,?,E4 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.)÷ïÎ....'k é.......e....®.....@.V.x.q.Ï.............................Ê..<.z.§...>.….§....×.....
13:28:18 TRIV0/-3*>TRIV0>I77,?,F8 (1201 baud):
Ž..!1ÿ.=÷ïÎ....'a å.......Ä.¸.T.’.....@.U.x.q.Ï.............................Ê..<.€.©...>.€.§....Ö.....
13:28:38 TRIV0/-4*>TRIV0>I77,?,0C (1201 baud):
..!1ÿ.Q÷ïÎ....'k å.........¢.©.....@.T.x.q.Ï.............................Ê..<..ª...?.Œ.®....Õ.....
13:28:48 TRIV0/-5*/w-8>TRIV0>UNKN,?
13:29:18 TRIV0/-6*>TRIV0>I77,?,34 (1201 baud):
..!1ÿ.y÷ïÎ....'k é.......­.—.ë......@.S.x.q.Ð.............................Ê
.<.ˆ.­...>.Œ.­....Ô.....
13:30:08 TRIV0/-9*/w3G-8>TRIV0>UNKN,?


miércoles, 27 de noviembre de 2013

FUNcube

FUNcube - AO73
Recibiendo con Kenwood TS790

Triton

Ultimas escuchas
Satelite Triton BPSK 145.815khz
Usando MixW + OnlineKissPlus +VSPE

02:23:50 TRIV0/-8>TRIV0>UNKN,?
02:24:10 TRIV0/-9>TRIV0>UNKN,?
02:24:30 TRIV0/-10>TRIV0>UNKN,?
02:24:40 TRIV0/-11/o9y-8>TRIV0>UNKN,?
02:25:10 TRIV0/-12>TRIV0>UNKN,?
02:25:30 TRIV0/-13>TRIV0>UNKN,?
02:25:40 TRIV0/-14/oWy-8>TRIV0>UNKN,?
02:25:50 TRIV0/-14>TRIV0>UNKN,?
02:26:20 TRIV0/*/oky-8>TRIV0>UNKN,?
02:26:30 TRIV0/*>TRIV0>UNKN,?
02:26:50 TRIV0/-1*>TRIV0>UNKN,?
02:27:00 TRIV0/-2*/o-8>TRIV0>UNKN,?
02:27:20 TRIV0/-3*/o-8>TRIV0>UNKN,?
02:27:30 TRIV0/-3*>TRIV0>UNKN,?
02:27:50 TRIV0/-4*>TRIV0>UNKN,?
02:28:00 TRIV0/-5*/o-8>TRIV0>UNKN,?
02:28:30 TRIV0/-6*>TRIV0>UNKN,?
02:28:40 TRIV0/-7*/o2z-8>TRIV0>UNKN,?
02:29:10 TRIV0/-8*>TRIV0>UNKN,?
02:29:20 TRIV0/-9*/oFz-8>TRIV0>UNKN,?
02:29:41 TRIV0/-10*/oPz-8>TRIV0>UNKN,?
02:30:21 TRIV0/-12*/odz-8>TRIV0>UNKN,?


martes, 26 de noviembre de 2013

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:44:25R]
ÿÿðûçN@á¬ê¿ÿÿÂÿÿ@¶È×    ,@þüýæþ¼ÿÿUÿµK
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:44:46R]
ÿÿðçN@á”æÅÿÿÇÿÿ@¶ÿ×    8@ýÂ8Qþ½ÿÿaÿ¶K
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:45:50R]
ÿÿðPçN@å^êÏÿÿÏÿÿ?¶ÿÇ    i@ªÅýXþËÿÿ^ÿ·K
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:48:03R]
ÿÿðÕçN@çàÐÿÿÑÿÿ@¶ÊÇ    ¼@&Öÿ‘þ±ÿÿaÿ¹K
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:48:25R]
ÿÿðëçN@éêÑÿÿÑÿÿ?¶ÈÇ    a@’ÿþþ¯ÿÿWÿ¹K
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:48:48R]
ÿÿðçN@êÚÑÿÿÐÿÿ?·ÅÇ    †£?úè–ý‹þ¸ÿÿZÿ¹K

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus


1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:13:14:24R]
ÿÿðMrçN@ÅÅØà$ÿî•ÿ?©ÿǽ÷Ä”m[üÑþÊÿÿ\ÿ†<   
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:13:15:19R]
ÿÿðM©çN@Á»ÜàöÿÙÿÿ¥@©ÎÇæç¿óšÆÿÿÏýæþ¹ÿÿ[ÿ‰<   
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:13:16:33R]
ÿÿðMóçN@·ÐàKÿàÿ@©É×9Ø›ë¼ÑÑMþÝýÁþ¬ÿÿ_ÿŽ<   
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=84> [UTC:13:17:29R]
:EMAIL    :manolito@satellogic.com Upt: 05:33:31 Bat:7.81v Temp:27.8C Gyr:102.49d/s
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:13:17:48R]
ÿÿðN>çN@Ä”ßâ_ÿêÿó?©ÆÇùöÿøÁ"£ÿüÑþ¸ÿÿXÿ’<   

lunes, 25 de noviembre de 2013

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus
pasada con poca elevacion

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:19:39R]
ÿÿð
ü”N@è/éÑÿÿÐÿÿ@µÉ×s@ôÿNþºÿÿXÿÜ9


2013-11-26 02:19:39.590 UTC: [97 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   78 Payload Bytes
from CUBEB2-6 to CQ:
   1 > FF FF F0 00 00 06 14 00 00 0D 03 00 02 FC 94 00 00 4E 40 00
  21 > 00 00 00 0F 00 00 00 E8 1D 2F 03 E9 03 D1 03 FF 03 FF 03 D0
  41 > 03 FF 03 FF 03 40 03 B5 03 C9 0A D7 0B 73 00 00 00 00 40 00
  61 > 00 00 00 F4 FF 4E FE BA 1F FF FF 58 FF DC 00 39 00 08
ÿÿð..........ü”..N@........è./.é.Ñ.ÿ.ÿ.Ð.ÿ.ÿ.@.µ.É.×.s....@....ôÿNþº.ÿÿXÿÜ.9..

Strand-1

Strand-1
Recepion


domingo, 24 de noviembre de 2013

Cubebug-2 (Manolito)

Cubebug-2
Excelente recepcion con
RTL-SDR + SDRSharp + SoundModem G3RUH + AGWonlineKissPlus

1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:21:46R]
ÿÿð¤ü”N@ïšÎæÿÜÿE1µ›×V7báæôð›Êý†þÜÿÿQÿÙ)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:23:15R]
ÿÿðüü”N@ÓMÖæÿïÿH@µÿ׊öùÇYõÿ¼„ÿúêÿýÿþ)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:23:58R]
ÿÿð'ü”N@Ùžÿ ÿÿñhÿ?¨Î×W+ÞZ!OýbÿnZþæÿÿ`ÿ×)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:24:19R]
ÿÿð=ü”N@Ó¸æã…ÿïÿž@©ÿ׍rø/ÈÐ…(¥þëÿÿ^ÿÚ)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:25:22R]
ÿÿð{ü”N@Ö³þç‹ÿäÿÕ?©Æ×Ç”ùíÄ¥/”þ¼ÿÿoÿÞ)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:25:43R]
ÿÿðü”N@ß³Ö³ÿÿ»ÿÿ?©ÆÇÏÿ»?ÿñ ýèþµÿÿ_ÿß)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:26:04R]
ÿÿð¥ü”N@á¬ÖÂÿÿÆÿÿ?©ÆÇÜ@ÿˆÿ±þ‡þ«ÿÿ_ÿà)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:26:46R]
ÿÿðÐü”N@ãˆÖÌÿÿÍÿÿ@©Ê×Ö@MÛþÀþªÿÿYÿâ)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:27:08R]
ÿÿðåü”N@â‡ÖÎÿÿÏÿÿ?©È×ý@ò>ýšþ¬ÿÿTÿâ)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:27:51R]
ÿÿðü”N@åjÖÐÿÿÐÿÿ@©ÏÇÒ@$Uþ@þÀÿÿbÿä)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:28:12R]
ÿÿð&ü”N@äqÕÐÿÿÐÿÿ@©Æ×á@ÿ³4þÈþÍÿÿMÿä)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:28:34R]
ÿÿð;ü”N@æRãÐÿÿÑÿÿ@©ÿ×ç@ýg_¡þÅÿÿUÿä)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:28:56R]
ÿÿðQü”N@å[ÖÐÿÿÐÿÿ?©Æ×â@ýf[¸þÑÿÿNÿå)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:29:18R]
ÿÿðgü”N@æ_ÔÐÿÿÐÿÿ?©Å×Þ@ý©ÁþÓÿÿTÿå)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:29:40R]
ÿÿð}ü”N@æXÖÐÿÿÑÿÿ?©ÿÇ!@
UþÕÿÿOÿå)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:30:02R]
ÿÿð“ü”N@ä`ÖÐÿÿÐÿÿ?¨ÉÇÒ@‹HþÛÿÿaÿå)
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:31:07R]
ÿÿðÕü”N@èFÖÐÿÿÑÿÿ@ªÍ×@ý6hÿÅþàÿÿZÿæ)


Triton

Ultimas escuchas
Satelite Triton BPSK 145.815khz


Usando MixW + OnlineKissPlus +VSPE (thanks Mike)

02:15:07 TRIV0/-11*>TRIV0>I35,?,D8 (1201 baud):
ü..!1ÿ.ödëÎ....'k é.....
.ë.É.#.“.....@.D.x.q.ã.............................Ê..>..¨...@.‰.¦....·..†".
02:15:27 TRIV0/-12*>TRIV0>I35,?,EC (1201 baud):
ü..!1ÿ.
eëÎ....'a é.....
.‘...K.....@.E.x.q.ã.............................Ê..=.‰.¨...@.‹.¤....·..ˆ".
02:16:07 TRIV0/-14*>TRIV0>I35,?,14 (1201 baud):
ý..!1ÿ.3eëÎ....'8 é.....
.æ.‹.!.......@.E.x.q.ã.............................Ê..>.x.¨...@.ƒ.¦....·..Œ".
02:16:47 TRIV0/*>TRIV0>I35,?,3C (1201 baud):
ý..!1ÿ.[eëÎ....'. é...
.
._.2.!.......@.F.x.q.ã.............................Ê..>.†.¦...@.”.¤....¶..".
02:18:18 TRIV0/-5*/=K~-8>TRIV0>UNKN,?
02:18:38 TRIV0/-6*/=U~-8>TRIV0>UNKN,?FirstMove-1

FirstMOVE-1


Beacon 2013-11-24 15:26 utc CW

EMOVEJ

sábado, 23 de noviembre de 2013

Cubebug-2

Cubebug-2

Excelente recepcion de paquetes incluido mensaje de APRS
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:53:32R]
ÿÿð    çN@Ø·ñªÿÿ­ÿ@µÿלğêÛôë„hý×þÑÿÿ[ÿ™'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:55:57R]
ÿÿ𘠠  çN@ÓÈëáÿÿèãÿ@µËÇC%ŠhÌ,:…¼þ±ÿÿTÿ'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:56:18R]
ÿÿð­    çN@ÕÄæÙÿÿÕÿè?´Ç×þÄåéüõ-‘‹ýÕþ¸ÿÿ[ÿž'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:56:39R]
ÿÿð    çN@Ú»ðÝñÿÖÿÿ?¶É×Ó!–êE1ô#ÿfýïþºÿÿ]ÿž'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:57:00R]
ÿÿðÖ    çN@ÕÍÿÚÿÿÖëÿ@µÄ×+øhÑ€þ^¼tþ²ÿÿOÿŸ'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:57:21R]
ÿÿðë    çN@ä–ßÿÿÿÿ@µË×ËßánkþNþ»ÿÿPÿŸ'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=84> [UTC:02:57:41R]
:EMAIL    :manolito@satellogic.com Upt: 01:04:00 Bat:7.54v Temp:27.8C Gyr:102.48d/s
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:58:03R]
ÿÿð    çN@çMÜÊÿÿÉÿÿ?µÅÇ@ýìÿ¨þÞþÓÿÿUÿ '
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:58:25R]
ÿÿð,    çN@ê-àÍÿÿÌÿÿ@¶Ì×&@‘þÖýyþÕÿÿ[ÿ¡'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:58:48R]
ÿÿðB    çN@ëéÎÿÿÎÿÿ@¶ÿ×3@3ÿ&þÏÿÿNÿ¡'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:59:10R]
ÿÿðY    çN@ëéÏÿÿÏÿÿ@¶Û×M@B¶|þÎÿÿYÿ¡'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:59:33R]
ÿÿðo    çN@í
ÛÐÿÿÐÿÿÿÿµÈ×?@ÿNýüþÉÿÿWÿ¢'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:59:55R]
ÿÿð†    çN@íúéÐÿÿÐÿÿ?¶ÿ×/@/¡ýÐþÆÿÿVÿ¢'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:00:18R]
ÿÿ𝠠  çN@ïøÚÐÿÿÐÿÿ@µÄÇ@ýùß*þÃÿÿZÿ£'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:00:41R]
ÿÿð´    çN@îïéÐÿÿÑÿÿ@¶Î×O@«üäþÂÿÿTÿ£'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:01:04R]
ÿÿðË    çN@êæîÐÿÿÑÿÿ?ÂÿÇK6~ýþÊÿÿdÿ£'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:01:27R]
ÿÿðâ    çN@êãîÐÿÿÐÿÿ@Âÿ×Fûÿº~ÿúëÿüÿý'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:02:13R]
ÿÿð    çN@ééîÐÿÿÐÿÿ?Ãÿ×8õÿ»ÿúëÿýÿý'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:02:59R]
ÿÿð>    çN@êäîÑÿÿÐÿÿ?Âÿ×ûÿº~ÿúëÿüÿý'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:03:22R]
ÿÿðU    çN@êâïÐÿÿÐÿÿ@ÂÿÇ#ìÿ»oÿúìÿüÿý'
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:03:03:45R]
ÿÿðl    çN@êÞîÐÿÿÑÿÿ@ÃÿÇõÿ¼ÿûëÿûÿü'

Globo BETTY III

Globo Betty III - LU7AA-11
Algunos paquetes recibidos por mi estacion
1:Fm LU7AA-11 To SV181X Via WIDE2-2 <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:14:51:46R]
`\P]qSO/ #jk} Te=-51 Ti=39 V=6.9 A09A#38
1:Fm LU7AA-11 To SV184X Via WIDE2-2 <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:14:57:05R]
`\K#pHyO/ #wf} Te=-50 Ti=39 V=6.9 A09A#43
1:Fm LU7AA-11 To SV189R <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:15:00:21R]
`\H(p4~O/ $%F} Te=-50 Ti=38 V=6.7 A08A#46
1:Fm LU7AA-11 To SV191Q <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:15:01:25R]
`\G.pI&O/ $()} Te=-51 Ti=38 V=6.9 A09A#47
1:Fm LU7AA-11 To SV192X <UI F/C Pid=F0 Len=65> [UTC:15:02:28R]
`\F,q }O/ $*_} Te=-51 Ti=38 V=6.9 A09A#48 http://www.amsat.org.ar
1:Fm LU7AA-11 To SV193V <UI F/C Pid=F0 Len=65> [UTC:15:03:30R]
`\E6o4wO/ $-2} Te=-50 Ti=38 V=6.7 A09A#48 http://www.amsat.org.ar
1:Fm LU7AA-11 To SV193V <UI F/C Pid=F0 Len=65> [UTC:15:03:36R]
`\E0o\zO/ $-E} Te=-51 Ti=38 V=6.8 A09A#48 http://www.amsat.org.ar
1:Fm LU7AA-11 To SV202W <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:15:09:46R]
`\A4o5*O/ $=h} Te=-50 Ti=37 V=6.7 A09A#53
1:Fm LU7AA-11 To SV205R <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:15:10:52R]
`\@Mog#O/ $@s} Te=-51 Ti=37 V=6.7 A09A#54
1:Fm LU7AA-11 To SV205W <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:15:14:07R]
`\>0ofdO/ $IP} Te=-49 Ti=37 V=6.6 A10A#57
1:Fm LU7AA-11 To SV211S <UI F/C Pid=F0 Len=41> [UTC:15:30:51R]
`\9Plf~O/ $zN} Te=-39 Ti=37 V=6.7 A10A#65

Paquetes entrando por LU7DBL Radio Club Bahia Blanca
Algunas fotos transmitidas por el globo
 

Esta ultima, ya en caida
Ultima recibida a 8000m

Cubebug-2

Cubebug-2
1 paquete recibido y decodificado
2013-11-23 13:26 utc


1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:13:26:56R]
ÿÿðm$çN@ÂõîâÀÿåÿ@´ÈÇ«ø^î5ÃÄÿÏý3þÁÿÿOÿ‡%2013-11-23 13:26:56.070 UTC: [98 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   78 Payload Bytes
from CUBEB2-6 to CQ:
   1 > FF FF F0 00 00 6D 24 00 00 07 03 00 02 E7 18 00 00 4E 40 00
  21 > 00 00 00 0F 00 05 00 C2 1E F5 03 EE 02 0C 02 DC 03 FF 02 E5
  41 > 03 FF 03 18 03 40 03 B4 03 C8 0A C7 06 AB F8 5E EE 35 C3 00
  61 > 00 C4 FF CF FD 33 FE C1 1F FF FF 4F FF 87 00 25 00 05
ÿÿð..m$......ç...N@........Â.õ.î...Ü.ÿ.å.ÿ...@.´.È.Ç.«ø^î5Ã..ÄÿÏý3þÁ.ÿÿOÿ‡.%..

viernes, 22 de noviembre de 2013

FUNcube

FUNcube - AO73
Recibiendo con RTL SDR + SDRSharp

Delfi N3XT

Delfi N3XT

Primera decodificacion con RTL SDR y USB Filter Bandwith 4khz - 2 paquetes

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAI6CAYAAADfSiwhAAAgAElEQVR4nO3dz4/d93Xe8c+iUKAABbRIN+2iQIQAVYEC3XTRoug/oP/BmwKzKeDCTo1k0a0XRVcNUMB3USgLKUAQGW4FQ3BUFZajsFGjcSlSiGUqEuOQIEb8YYksRYqiRX27UK5zM54f3zs/zjn3ntcbeABx5s7wvEneR/MMOeQYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwPazWCweLBaLLxeLxSQiIiKyZflysVg8GGM8lf0xF9CaAmUgIiIiEpYxxm+MMX49+2MwoDNPjTGeHWM8t3xifv7Z3Wl68rBddnd302/gz507f+7c+Z9PVgbIb44x/tEwQoBUnh5jPGOA9Cxk/tyzb+DPnTv/iKwMkGfHGP90jPEPxxi/lvoRGNCd5RMzuyAUMn/u3Plz587/rLMyQH5r/O0A+fu5H30BzTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAGOMnZ2d6aCXrb78oMecFwZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAGCrWE5GPYPh7lve9S3j3rZUd/nSW8yQHoWMn/u2Tfw586df0QMEGwNc0bEWb7tcSPlNL9jYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCDYGub8rsVhvxuxfzjsf9xJ/jiWAaKQ+XPnzp87d/6/GgMEW8O6vyMx93VzHr/OTXMwQHoWMn/u2Tfw586df0QMEGwNmQPkuK8DmeuwxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCwNcwZDYd9UfhZ/Q7Iui8/DAOkZyHz5559A3/u3PlHxADB1nCaPzZ13gPkuNftxwDpWcj8uWffwJ87d/4RMUCwNRw3Is7yj2DNfczc1+1nsVhMX/ujP55+98Kllvl3P/jf6Tfw586dP/eT5cNP7vgAnP+RMUCwNcz5Nzfmfq3GWfw7IKf5d0kWi8X0/CsXRERENi5vX78+PXr4iQ/A+R8aAwQoiAEiIiKbmj/94MPp7sd7PgDnf2gMEKAgBoiIiGxqXr14cbr6wU+m2zev+QCc/4ExQICCGCAiIrKpMUDmp6u/AQIUxAAREZFNjQEyP139DRCgIAaIiIhsagyQ+enqb4AABTFARERkU2OAzE9XfwMEKMhisZi+/cKL09vXr08/uvL+9OrFi63yX7/3/fQb+HPnzp/7yfLOX1wyQGamq78BAhRk+cR8/OjedO+Tj6ZrP3u/Vb7//e+n38CfO3f+3E+eG9c/NEBmpKu/AQIUZPnEnJ48nB4/ujfdvnmtVV5//fX0G/hz586f++njA3D+B8UAAQqyOkA6pmsh8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFGH5ZFzN7u6uiIiIyFbFAAHq8NQY49kxxnPLJ+bnn91N/yyFzwjx586dP3fu/M8yBghQi6fHGM8YID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQXwPSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEOAM2NnZmQ7675NigPQsZP7cs2/gz507/4gYIMAZYIAoZP7cufPnzp3/vBggwBljgChk/ty58+fOnf/hMUCAGezs7EyrOeh1q98+7G3nfn8GSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAszgoFFx2LfP4o9jGSA9C5k/9+wb+HPnzj8iBggwAwNEIfPnzp0/d+78zyYGCDCDkw6Q5bfXHSIGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAszgNAPkuJcfxGKxmL75B9+bXvrphy3zn3/4VvoN/Llz538e+ej+XR+Ecm/vb4AAM8gYIM+/ckFERLYsl2/d8kEo9/b+Bggwg3UGyOq3T/I3YI1hgIiIbGv+9IMPp7sf7/kglHtrfwMEKIgBIiKynXnt3Xenaz97/++MkK4fhHZ37+xvgAAFMUBERLYzr168OF394CfT7ZvX2n8Q2t29s78BAhTEABER2c4YID4A52+AACUxQEREtjMGiA/A+RsgQEkMEBGR7YwB4gNw/gYIUJLFYjF946XvTb//7vvTYvfd6fcu7LbKf/zvr6XfwJ87d/7nkT+7/I4B4gPw9v4GCFCQ5RPzwf07096Nq9OV9y61yne/+930G/hz587/vHL1AwOEe29/AwQoyPKJOT15OD1+dG+6ffNaq7z++uvpN/Dnzp3/eaf7B6Hd3Tv7GyBAQVYHyJdfPJgeP7rXKm+99Vb6Dfy5c+d/3un+QWh3987+BghQkNUB0jFdC5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAIyyfjanZ3d0VERES2KgYIUIenxhjPjjGeWz4xP//sbvpnKXxGiD937vy5c+d/ljFAgFo8PcZ4xgDpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAgvgakJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwRt2NnZmQ562erLD3pMBgZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAGCjWI5GPYPh7lve9S3j3rZUd/nYa8/za0GSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBgo1izog4y7c9bqQc9j7mjpvDMEB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBBsFHM+sD/sdx2O+92Jk/xxrNMMoKMwQHoWMn/u2Tfw586df0QMEGwU6/6OxNzXzXn8Ojed5nFjGCBdC5k/9+wb+HPnzj8iBgg2iswBctzXgax791EYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCDaKOaPhqC8KX/d9zb3hJC8/CgOkZyHz5559A3/u3PlHxADBRnGaPzZ13gNk7vcxh8ViMX37hReny7dutcwfXfjz9Bv4c+/u/uEnd3wgxp07/3OJAYKN4rgP8M/yj2DNfczc728dFovF9PwrF0RE0vI7Fy75QIw7d/7nEgMEG8Wcf1tj7tdqnMW/AzL33wBZ998CMUBEJDv/4U/+73T3473pi8f3fSDGnTv/M40BAhTEABGR7Hzzjd1p78bV6eGnP5+e/OJTH4hx587/zGKAAAUxQEQkO19//a3pynuXpr0bV6cH98//60G6fiDGva97Z38DBCiIASIi2TFA4sI9/w7+sTFAgIIYICKSHQMkLtzz7+AfGwMEKIgBIiLZMUDiwj3/Dv6xMUCAgiwWi+lrL782fevNi9M339idvv76W63yb//HD9Nv4M+9u/t/+pO3DZCgcM+/g39sDBCgIMsn5oP7d6a9G1enK+9dapXvfve76Tfw5879qxgg5x/u+Xfwj40BAhRk+cR88otPp4ef/nzau3G1VX7wgx+k38CfO/evcvvmNQOEO3f+ZxoDBCjI8ok5PXk4ffH4/nT3471WeeONN9Jv4M+d+9/m0cNPfCDGnTv/M4sBAhRkdYB0TNdC5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKMLyybia3d1dERERka2KAQLU4akxxrNjjOeWT8zPP7ub/lkKnxHiz507f+7c+Z9lDBCgFk+PMZ4xQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgvgakZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIGjDzs7OdNTL979+9ds7OzvT/sx9v0c95jAMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBG1YZ4AcNUbWfb/Hvf1BGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghacdzvcsx53HHvc877Ow4DpGch8+eefQN/7tz5R8QAQSvmDJCDxsJhf/zqsMcf9r7nYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBoxdyv8zjp2637dSKHYYD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBox9wvOp/zPo56rAGikPlz586fO3f+vxoDBO0wQOqnayHz5559A3/u3PlHxABBO+YMkP3fPslYOe0A+dof/fH0uxculc/i8vsKmT937vy5c+c/OwYIWjLn6zz2vyz6i9Cff+XCRuRbb16cHty/Mz35xacKmT937vy5c+d/bAwQoCCbNEB++0c/nm7fvDY9fnRPIfPnzp0/d+78j40BAhRkkwbI119/a7ry3qVp78bV6cH9OwqZP3fu/Llz539kDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKslgspm+/8OL09vXr04+uvD+9evFi2fzw0jsGyBmnsz/3/Dv4c+fO/7xjgAAFWT4xHz+6N9375KPp2s/eL59bH/21AXJG6ezPPf8O/ty58z/vGCBAQZZPzOnJw+nxo3vT7ZvXNiIGyNmksz/3/Dv4c+fO/7xjgAAFWR0gHdO1kPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAYqwfDKuZnd3V0RERGSrYoAAdXhqjPHsGOO55RPz88/upn+WwmeE+HPnzp87d/5nGQMEqMXTY4xnDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiK8B6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABDmBnZ2da5+Wrrz/oMce93X4MkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBNjHciysOyRWX7f/cQaIQubPnTt/7tz5fxUDBNjHSQbIcY81QBQyf+7c+XPnzv+rGCDAPgyQ/HQtZP7cs2/gz507/4gYIMAKx/3RKQNEIfPnzp0/d+78TxcDBFjBAKmRroXMn3v2Dfy5c+cfEQMEWGH5t1itZv/rD3u7o152kgHyzT/43vTSTz9Mz//86+sKmT937vy5c+d/ZjFAgL9hzriI/Fuwnn/lQon8zoVLCpk/d+78uXPnf2YxQIC/Ye4AOe53SM7q3wHJHh7L/PaPfjzdvnltevzonkLmz507f+7c+Z86BghQkEoD5N//r/8zXf3gJ9OdW9enT//fbYXMnzt3/ty58z9VDBCgIJUGyNdff2u68t6lae/G1enux3sKmT937vy5c+d/qhggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIIvFYvrGS9+bfv/d96fF7rvT713YTcuLf/5jAyQ4nf2559/Bnzt3/ucdAwQoyPKJ+eD+nWnvxtXpynuX0mOAxKWzP/f8O/hz587/vGOAAAVZPjGnJw+nx4/uTbdvXisRAyQmnf2559/Bnzt3/ucdAwQoyOoA+fKLB9PjR/dK5IvH9xUyf+7c+XPnzv9UMUCAgqwOkI7pWsj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigABFWD4ZV7O7uysiIiKyVTFAgDo8NcZ4dozx3PKJ+flnd9M/S+EzQvy5c+fPnTv/s4wBAtTi6THGMwZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMTXgPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEW8vOzs60muNev/qYOW972Pc55/0fhwHSs5D5c8++gT937vwjYoBga9n/Af9x3z7q5ad526NefhgGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBgq3luCGxzigwQBQyf+7c+XPnzv9sYoBgaznvATLnZet+P0sMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBFvLnAEy5+szDvvdj3Vfvg4GSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBgq3lLH4HZO77OOz9nmR8jGGAdC1k/tyzb+DPnTv/iBgg2FpOO0Dm/k1XR73f0wyQb7/w4nT51q0zy0f376YXjkLmz507f+7c+Rsg2FpO+rdgrfu6uX8Uax0Wi8X0/CsXzjQvvnc1vXAUMn/u3Plz587fAMHWcpp/y+O4fyPkqPezOkBO8++AnPUA+W/vvDfd/XgvvXQUMn/u3Plz597b3wABCnIeA+Q7b1+e9m5cnR4/ujc9+cWn6eWjkPlz586fe2f3zv4GCFCQ8xgg/+VP356uvHdpun3z2vTg/p308lHI/Llz58+9s3tnfwMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUZLFYTF97+bXpW29enL7xw7enr7/+1qnz4p//2ADZkHT2555/B3/u3PmfdwwQoCDLJ+aD+3emvRtXpyvvXTqzGCD109mfe/4d/Llz53/eMUCAgiyfmE9+8en08NOfT3s3rp5ZDJD66ezPPf8O/ty58z/vGCBAQZZPzOnJw+mLx/enux/vnWkePfwkvXwUMn/u3Plz7+ze2d8AAQqyOkA6pmsh8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFGH5ZFzN7u6uiIiIyFbFAAHq8NQY49kxxnPLJ+bnn91N/yyFzwjx586dP3fu/M8yBghQi6fHGM8YID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQXwPSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigAAFMUB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBCgIAZIz0Lmzz37Bv7cufOPiAECFMQA6VnI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0DfyhBcrsAABGDSURBVO7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEGwsOzs702Hf3tnZmVZz2Nuf9vXH3XfU2x+FAdKzkPlzz76BP3fu/CNigGBj2T84DnvdeX577jhZd4QYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCDaWdQbIOo+fMxaOGiAn/R2TVQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEG8u6I2Du72IYIPnpWsj8uWffwJ87d/4RMUCwsRz1NRZzB8hBbz/nazvW+fbc97uKAdKzkPlzz76BP3fu/CNigGBjyfojWAaIQubPnTt/7tz5nzwGCDaWzAFy1N+yZYAoZP7cufPnzp3/4TFAsLGsMyKy/9ark/wtWF97+bXpdy9c+pV8+Mmd9OJQyPy5c+fPnTv/k8YAwcZy1O9ynNe/A7LO726c9t8Bef6VCwfm7evXp0cPP0kvD4XMnzt3/ty58z9JDBCgIEcNkDf/8oPp7sd76eWhkPlz586fO3f+J4kBAhTkqAHy6sWL09UPfjLdvnltevzoXnqJKGT+3Lnz586d/zoxQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCjIYrGYvv3Ci9Pb169Pb/z0yvTqxYu/zDt/cckA2fJ09ueefwd/7tz5n3cMEKAgyyfm40f3pnuffDRd+9n7fyc3rn9ogGxxOvtzz7+DP3fu/M87BghQkOUTc3rycHr86N50++a1A2OAbGc6+3PPv4M/d+78zzsGCFCQ1QHSMV0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoAjLJ+Nqdnd3RURERLYqBghQh6fGGM+OMZ5bPjE//+xu+mcpfEaIP3fu/Llz53+WMUCAWjw9xnjGAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICC+BqQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCiIAdKzkPlzz76BP3fu/CNigGCr2dnZmbJvOAkGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBgq3mJAOkwmgxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEGw1646JnZ2dyQDJT9dC5s89+wb+3Lnzj4gBgq1mdUzsHxaHffugAbIcJuu87rhvH4UB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAYKs5iwFy1LdP+rrjMEB6FjJ/7tk38OfOnX9EDBBsNScZCwZIfroWMn/u2Tfw586df0QMEGw1cwbBnMGxP8e9zznv9ygMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBFvN3AGyzsg47P3P/f7msFgspm+89L3ppZ9+OL300w+nj+7fTS8LhcyfO3f+3LnzP4sYINhqTjIIqvwRrOdfufDLXL51K70sFDJ/7tz5c+fO/yxigGDr2T8KjvobrfY//qC3O+nrTjNA3vzLD6YH9++kF4ZC5s+dO3/u3PmfNgYIUJD9A+S1d9+d9m5cne5+vJdeGgqZP3fu/Llz53+aGCBAQfYPkFcvXpyu/ez96fbNa+mloZD5c+fOnzt3/qeJAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQqy/HdAXrh8ZfrO25enP7v8jgHSKJ39ueffwZ87d/7nHQMEKMjyifng/p1p78bV6cp7lwyQRunszz3/Dv7cufM/7xggQEGWT8zpycPp8aN70+2b136Z7NJQyPy5c+fPnTv/08QAAQqyOkC+/OLB9PjRvV8muzQUMn/u3Plz587/NDFAgIKsDpCO6VrI/Lln38CfO3f+ETFAgIIYID0LmT/37Bv4c+fOPyIGCFAQA6RnIfPnnn0Df+7c+UfEAAEKYoD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAARVg+GVezu7srIiIislUxQIA6PDXGeHaM8dzyifn5Z3fTP0vhM0L8uXPnz507/7OMAQLU4ukxxjMGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTE14D0LGT+3LNv4M+dO/+IGCBAQQyQnoXMn3v2Dfy5c+cfEQMEKIgB0rOQ+XPPvoE/d+78I2KAAAUxQHoWMn/u2Tfw586df0QMEKAgBkjPQubPPfsG/ty584+IAQIUxADpWcj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBBvNzs7ONOdlq6+b8/rDHrPOy9e9bRUDpGch8+eefQN/7tz5R8QAwUaz/wP65beP++B/zjg46fte92UHYYD0LGT+3LNv4M+dO/+IGCDYaOaOhJMMksMev854mXPHQRggPQuZP/fsG/hz584/IgYINpoqA+Sw97fu97HEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQLDRHPUB/jp/5Oq4cXDSQWOAKGT+3Lnz586d/9+NAYKNpuIAWedrRw7DAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQLDR7B8R+3PQ4w572+O+n8Pe9/73cVYD5NsvvDhdvnVrunzr1nT/0f30slDI/Llz58+dO/+ziAGCjWLdD+4PGxmn+ULydR9/0gHy/CsXfpnLt26ll4VC5s+dO3/u3PmfRQwQbBxzf4fjoJef5N8BOe2//XHUyw9j/wD5s7/6q+nRw0/SC0Mh8+fOnT937vxPGwMEKMj+AfLGT69M9z75aHr86F56aShk/ty58+fOnf9pYoAABdk/QF69eHG69rP3p9s3r6WXhkLmz507f+7c+Z8mBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCjIYrGYvvbya9O33rw4feOHb08/vPSOAdIonf2559/Bnzt3/ucdAwQoyPKJ+eD+nWnvxtXpynuXDJBG6ezPPf8O/ty58z/vGCBAQZZPzCe/+HR6+OnPp70bV6dbH/21AdIknf2559/Bnzt3/ucdAwQoyPKJOT15OH3x+P509+O9Xya7NBQyf+7c+XPnzv80MUCAgqwOkI7pWsj8uWffwJ87d/4RMUCAghggPQuZP/fsG/hz584/IgYIUBADpGch8+eefQN/7tz5R8QAAQpigPQsZP7cs2/gz507/4gYIEBBDJCehcyfe/YN/Llz5x8RAwQoiAHSs5D5c8++gT937vwjYoAABTFAehYyf+7ZN/Dnzp1/RAwQoCAGSM9C5s89+wb+3Lnzj4gBAhTEAOlZyPy5Z9/Anzt3/hExQICCGCA9C5k/9+wb+HPnzj8iBghQEAOkZyHz5559A3/u3PlHxAABCmKA9Cxk/tyzb+DPnTv/iBggQEEMkJ6FzJ979g38uXPnHxEDBCjI8okpIiIisqX5chggQC6rT8rvfOc7Xy4Wiy8LlIOIiIjIeeTLMcY/GQYIkMpTY4xnxxjPjTH+2WuvvfZkjPGv/uZlv9UpL7/88hdjjH+ZfQd/7tz5c+fO/1zd//UwQIB0nh5jPDPGeObNN998Msb4F+OrJ2ar/OEf/uEXY4x/k30Hf+7c+XPnzv/c3X9rGCBADXZ3d6cxxm+Or56UrfLqq68+GWP88+w7+HPnzp87d/4h7v9gGCBACf7eGOM3xhi/Nr56UnbKM2OMf1zgDv7cufPnzp1/jPuvDwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAU7OzsTDs7O9N5Pb4iB93f4cdheXMn/6Nct/3H4ribttH9ND+3m+4+xvH+q4877G3X/b5OeutZM/fnfhvdxzjcr1Pfdfx1D2wkq0+iOU+odR9fkcMK+qD/Pup9rPP4Csx13ib/436uD3rZtvxYnPR/xEe9/rSPP29O83O76e5jHO+/+rJt81/31/O2PecP8+vUd0d9e87LNtkf2CjmPkFP+viKHFTKXX4cTvo/qDmvq+h/lN86j93EH4vj3E/yP+fTPj6LOT+32+o+xrzn/bb6zxkgHdwPe922uo9xNoPktI8HcAgdn3yd/ud7EB39Ow6QJevct23uSwwQA2T/tzu6H/S6bXUfY97vVGyzP1Cabk++wwqp04/Dzs6v/hnZbfc/7rZt/rE47L4uvw7m+m2j+xhHfxa408/96su2/df9fr+DXn/Qfx/1spM+PoOD/Dt1HrARdHryzf0f8VEvO+njqzDns4GHPfa411X2X8dl234s5ty3rb8O1vm53Tb3MY733+YO7Pzrfsk6PwbHveykj8/kqF/f2/5zD5Sn05Nv/2dAVj8T0uXHoWsJH3bbXI9N/rHo+oHYuj+32+Q+xvGf/d/mDpz7fN9G91VOOja2wX0MAwQoz7qfBTvu8ZvCaT8buIk/DnMdts3/NP+T2fQfi9Pcv6nuJ/253Qb3Mebfso3+63zwuO2/7ufeuA3uY6x357b93AMby+pnwg563TqP3xTW9dqWH4f9n/k86HWHvd06j6/EQf8DOewzwfsfM+f9Hff4TI5y2MZfB2fxc7up7mPM81997GFvfxaPj2adn/ttc19ykF+3vjvu53dbf+4BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFOX/A7q5lIo03UWBAAAAAElFTkSuQmCC

Cubebug-2

Cubebug-2
Primeros paquetes recibidos y decodificados
2013-11-23 02:29 utc


1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:31:25R]
ÿÿð.ü”N@á‡ÜÐÿÿÐÿÿ?µÆ×n@gcý›ì¡ÿèÿÛ
1:Fm CUBEB2-6 To CQ <UI F/R Pid=F0 Len=78> [UTC:02:31:47R]
ÿÿðCü”N@àÛÐÿÿÐÿÿ?µÆ×t@þ%U;æÖMýQÿÜ


2013-11-23 02:31:25.880 UTC: [98 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   78 Payload Bytes
from CUBEB2-6 to CQ:
   1 > FF FF F0 00 00 05 2E 00 00 05 03 00 02 FC 94 00 00 4E 40 00
  21 > 00 00 00 0F 00 00 00 E1 1D 87 03 DC 03 D0 03 FF 03 FF 03 D0
  41 > 03 FF 03 FF 03 3F 03 B5 03 C6 0A D7 0B 6E 00 00 00 00 40 00
  61 > 01 67 01 63 FD 9B EC A1 1F FF 02 DB FF DD 00 13 00 01
ÿÿð..........ü”..N@........á.‡.Ü.Ð.ÿ.ÿ.Ð.ÿ.ÿ.?.µ.Æ.×.n....@..g.cý›ì¡.ÿ.ÛÿÝ....
______________________________________________________________________________
2013-11-23 02:31:47.220 UTC: [98 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   78 Payload Bytes
from CUBEB2-6 to CQ:
   1 > FF FF F0 00 00 05 43 00 00 05 03 00 02 FC 94 00 00 4E 40 00
  21 > 00 00 00 0F 00 00 00 E0 1D DB 03 DD 03 D0 03 FF 03 FF 03 D0
  41 > 03 FF 03 FF 03 3F 03 B5 03 C6 0A D7 0B 74 00 00 00 00 40 00
  61 > FE 25 01 55 01 3B E6 D6 1E 4D FD 51 FF DC 00 13 00 01
ÿÿð...C......ü”..N@........à.Û.Ý.Ð.ÿ.ÿ.Ð.ÿ.ÿ.?.µ.Æ.×.t....@.þ%.U.;æÖ.MýQÿÜ....

jueves, 21 de noviembre de 2013

FUNcube

FUNcube 
Envio de paquetes 2013-11-22 03:37 utc

Triton

Ultimas escuchas
pasada 2013-11-22 02:15 utc
Satelite Triton BPSK 145.815khzAlgunos datos de hoy

Varias recepciones en las pasadas de hoy

Pasada comenzando 12:29 utc

UWE-3
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [UTC:12:59:14R]
@5 ddÆ€!ü5Hž†ôDd_x9d6K!2
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [UTC:13:00:13R]
@6 dd}·!üpHVž†ôDd_x9d66    !2


OOreos
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [10:30:27R]
OOREOS.org    593BD90164008A01DA6301A3010000CF090D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [10:30:32R]
OOREOS.org    5E3BD902BE018A01075400A30193029A000D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [10:30:37R]
OOREOS.org    633BD9032F00820100A30132022E0054050D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [10:31:08R]
OOREOS.org    813BD90160008C01DA640136000200CF090D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [10:31:13R]
OOREOS.org    863BD90281008C01070400A30193029A000D5F094300204B46
1:Fm KF6JBP To UNDEF Via TELEM <UI F/C Pid=F0 Len=64> [10:31:18R]
OOREOS.org    8B3BD9030E008301000A0032022E0054050D5F094300204B46


Pasada comenzando 14:06 utc

UWE-3
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [UTC:15:29:10R]
@™ ddˆ!üˆ_ µ†ôB^`\    h0%))*
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [UTC:15:32:12R]
@š dd˜‹!üÄ_[µ†ôB_cdpE.+**

Zacube-1
1:Fm 123456 To 012345 <UI F/C Pid=F0 Len=26> [12:37:52R]
Àzacube01.^7,,¬,.À

from 123456 to 012345:
   1 > DC 0C 16 7A 61 63 75 62 65 30 31 2E 00 00 5E 37 2C 0B 05 2C
  21 > 06 AC 2C 0C 2E DC
Ü..zacube01...^7,..,.¬,..Ü

Pasada comenzando 15:41 utc
FUNcube

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Vermont Lunar

Vermont Lunar
Escuchado 2013-11-20 13:15 utc 437.309 Khz

G3RUH soud modem
1:Fm W1VTC2 To W1VTC <UI F/R Pid=F0 Len=56> [UTC:15:44:23R]
VermontLunar6Ð

AGW Online Kiss
from W1VTC2 to W1VTC:
   1 > 56 65 72 6D 6F 6E 74 4C 75 6E 61 72 00 00 00 05 05 36 02 D0
  21 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  41 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VermontLunar.....6.Ð....................................Kysat-2

Kysat-2
Escuchado 2013-11-20 13:05 utc 437.405 Khz 9600Baud


martes, 19 de noviembre de 2013

Minotauro1

Lanzamiento del Minotauro-1

Ardusat-1 - Picodragon

Ardusat-1 y Picodragon beacon

PicoDragon
2013-11-19 23:26 utc cw

5PICODRAGONVIETNAM5

Ardusat-1
2013-11-19 23:28 utc cw-fm

WG9XFC-1 D16

Picodragon y Ardusat

PicoDragon y Ardusat-1
Orbita #85884 de la ISS (#4 de los cube)

2013-11-19 18:35 utc - 437.250 Mhz CW señal algo debil
picodragon vietnam 5....

2013-11-19 18:38 utc - 437.000 Mhz CW señal fuerte
wg9xfc-1 am*.* ....

Mucha interferencia local

Minotauro-1

Minotauro-1
Excelente tabla armada por Mike, DK3WN para el grupo de satelites de este lanzamiento.
minotaurus_2013
TetherSat-1  437.100 MHz, 9k6 FSK, AX.25,
Hooponopono-2 437.220 MHz, 9k6 FSK, AX.25, 15 second interval
Copper     437.290 MHz, 9k6 FSK, AX.25, 10 second interval
Vermont Lunar 437.305 MHz, 9k6 FSK, AX.25, 60 second interval
TetherSat-2  437.305 MHz, 9k6 FSK, AX.25
TJ3Sat     437.320 MHz, CW beep every 13.5 seconds, CW identifier every 10 minutes
CAPE-2     437.325 MHz, CW and 1k2 AFSK AX.25 interval based on satellite mode
SwampSat    437.385 MHz, 9k6 FSK AX.25, 60 second interval, 1W
KySat-2    437.405 Mhz, 9k6 FSK, AX.25, 15 second interval in sunlight
ChargerSat-1  437.405 Mhz, 9k6 FSK, AX.25, 10 second interval
Trailblazer  437.425 MHz, 9k6 FSK, AX.25, 50 second interval, 1W 
PhoneSat-v24  437.425 MHz, 1k2 AFSK AX.25 30 second interval (150s charging mode)
NPS-SCAT    437.525 MHz, 1k2 AFSK AX.25, 5 minute interval

CAPE-2     145.825 MHz CW and 1k2 AFSK AX.25, interval based on satellite mode
DragonSat-1  145.870 MHz, 9k6 FSK, AX.25, 30 second interval

lunes, 18 de noviembre de 2013

Globo Betty III y Mafalda

Amsat-LU - Globo Betty III 
A la estratosfera

Lanzamiento del Globo el 23 Marzo 2013
El sábado 23 de Noviembre desde las 11hs vas a poder contactar via el globo Betty III / Mafalda.

Se trata del cuarto lanzamiento de Globo estratosferico desde La Pampa que realizan Amsat-LU y colaboradores, con las debidas autorizaciones de la Administración Nacional de Aviacion Civil (Anac-Notam), y presencia de Amsat/RC QRM en Control Trafico Ezeiza.

La carga util de 1.6 Kg se elevara con 3 m3 de Helio en un globo de latex desde Victorica con arrumbamiento Este y recorrido estimado de 200 Km durante un vuelo de 3 horas. Posibles trayectorias en
http://www.amsat.org.ar/131111.jpg http://www.amsat.org.ar/131117.jpg
http://www.amsat.org.ar/131118.jpg

Viajan 7 integrantes de Amsat-LU, del RC QRM Belgrano y la Betty real desde Bs. As. hacia la Pampa para este evento que aprecia y agradece la amplia colaboración del RC Pampeano y las fuerzas vivas de G.Pico.

La altura esperada de 28.000 mts sobre el centro de Argentina, permitira que hasta con handies reciban y contacten entre si estaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, Rio Negro, Neuquen, el Uruguay y Chile. Cubrimiento
en http://www.amsat.org.ar/picocubr.jpg

Para operar, transmitir en 435.950 FM voz con subtono (CTCSS) de 123 Hz, tu emision va a ser repetida con 3W en simultaneo por 145.950 FM voz.

En 145.950 también recibirás SSTV a demanda (Robot-36) en tiempo real tomada desde el globo, que podrás ver con programas como el RX-SSTV.

Betty III equipada con cámaras Go-Pro grabara videos HD de su viaje hacia la estratosfera y retorno, que podrán verse al recuperarse la carga por varios grupos safari experimentados en localizacion y rescate.

Durante el vuelo Betty III emitira en CW LU7AA y la altura del globo en metros, y en APRS a 1200 baud su localizacion y telemetría con temperaturas y voltajes.

APRS también sale por 144.930 KHz, para que pueda ser recibida por radio o internet desde http://aprs.fi?call=lu7aa-11 , en G.Pico se instalará un IGate portatil recibiendo por RF y alimentando Internet. Podrá verse también por http://lu7aa.org.ar/vor.asp 

Betty III también emite a tu pedido tu reportaje de señal, via comandos DTMF (con el teclado del handy), p.ej, B* te responde en CW S5 o P10 (S9+10), o A* emite baliza APRS, C* emite baliza de CW, o D* toma una foto y la emite en SSTV.

El transponder UHF-VHF en FM recibe/transmite una emisión por vez, por lo que se sugieren cambios cortos, licencia, ubicación, señal, corresponsal.

Para facilitar el uso de múltiples estaciones en modos digitales, este Globo transporta un segundo repetidor semilineal modo A (10m-2m), de 28.226 Khz USB a 145.850 Khz FM, para digimodos angostos unicamente tales como CW o PSK31.

Este inédito y novedoso transponder experimental, apodado Mafalda por su habilidades de compinche y conversaciones simultaneas es la primera vez que operara.

Para utilizarlo, poner el equipo de HF desde 28.226 a 28.230 Khz USB/CW y transmitir en CW, en tu handy en 145.850 FM vas a recibir lo que el globo repita (emite 1W), de la misma forma tu corresponsal te responderá. No es necesaria mucha potencia, con 5 W alcanza.

En 145.850 sobre 1 KHz Mafalda emite un beacon en PSK-31 con localizacion geográfica. Para esto, conectar el audio de tu handy a la entrada de linea de la soundblaster de tu PC, en la que podes utilizar el programa MixW para recibir.

De la misma forma podes transmitir en 28.226 USB en PSK31, RTTY, Hellschreiber, Packet 300 bauds, etc que tu corresponsal recibira en el mismo modo en 145.850 FM.

Detalles y sugerencias para esta operacion en http://www.amsat.org.ar/Mafaldainst.pdf y racional en
http://www.amsat.org.ar/Mafalda.pdf

Este nuevo lanzamiento es parte del desarrollo de Amsat-LU hacia un futuro satelite amateur, tus reportes son muy importantes y apreciados para esta y futuras experiencias. Ver anteriores en http://www.amsat.org.ar/globo19.htm y http://www.amsat.org.ar/globo23.htm

Te agradecemos comentarios, consultas, logs, contactos, grabaciones en http://www.amsat.org.ar?f=z y/o via email a info arroba amsat.org.ar

EL Sab-23-Nov en 40m, 7095 Khz LSB (+/- 5), desde las 10hs, estarán operativas estaciones en CW y SSB del RC Pampeano, del RC QRM Belgrano y colaboradores que puedan ayudar, con detalles minuto a minuto de lo que este sucediendo.

Que te diviertas con la operación y escucha, gracias por ser parte de esta aventura.

Apreciamos de ser posible la difusión de esta información.

73, lu7aa, Amsat-LU
info arroba amsat.org.ar
http://www.amsat.org.ar
http://facebook.com/Amsat.LU
http://www.amsat.org.ar/lu4aao/experimento_globo_y_parapente.htm

Delfi-N3XT

Delfi-N3XT satélite
Nueva versión del software para decodificación, para solucionar algunos problemas de la versión anterior.
TLE pre-lanzamiento

DELFI-NEXT
1 00371U 00371A   13325.30966725  .00000000  00000-0  10000-4 0     0
2 00371  97.7847  38.2580 0129922 191.8458 343.9172 14.62368478    09

Cape-2

Cape-2
Datos orbitales (TLE) estimados/pre-lanzamiento
(Thanks Jan for the information)
CAPE-2 After Clean Room Operations. Photography by Ryan Bourque Photography
CAPE-2
1 99905U      00000 13323.95403993 0.00000000 00000-0 00000-0 0 0009
2 99905 40.5214 208.6139 0003075 205.2431 337.9664 15.19728651000004

Strand-1

Satélite Strand-1

http://www.sstl.co.uk/getattachment/94c46aac-226d-40e4-83a6-e1e5360e69d6/STRaND-1-FAQs?width=135Se ha cambiado temporalmente el intervalo del beacon a 5 minutos, para cargar mas rapido sus baterias.

domingo, 17 de noviembre de 2013

FUNcube

Satélite FUNcube
Testeando el receptor, decodificador y upload de los datos recibidos
http://funcubetest2.files.wordpress.com/2013/09/20110920_funcubekubrickheader_02.png
Opción realtime del dashboard
Datos de prueba recibidos en la pagina de FUNcube


viernes, 15 de noviembre de 2013

Lanzamientos Noviembre

Lanzamiento del 19 de noviembre cohete Minotauro 1
Planilla con los datos reeunidos hasta ahora

Lanzamiento del 21 de noviembre cohete DNEPR
Planilla con los datos reeunidos hasta ahora


Lanzamiento del 25 de noviembre desde la ISS
Planilla con los datos reeunidos hasta ahora

martes, 12 de noviembre de 2013

Cohete VEX1

CONAE presentó el cohete VEX1

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales presentó el cohete experimental VEX1 (Vehículo Experimental número 1) que se dispone a lanzar en los próximos días en la ciudad de Punta Indio.

El cohete tiene una altura de 14.5 metros y es el primero de una serie de 6 vehículos experimentales que se lanzarán antes del cohete definitivo que será el Tronador II.
Según explicó el director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) Conrado Varotto , el VEX1 conformará la etapa superior (segunda etapa) del Tronador II, y cuenta con un nivel de integración nacional del 90%.

Varotto explicó que el VEX1 es el módulo (etapa) de mayor criticidad del Tronador II, debido a que porta un complejo sistema de navegación y control que es el que se encargará de maniobrar el vector en la etapa final del lanzamiento para colocar los satélites en órbita.

Informacion: http://argentinaenelespacio.blogspot.com.ar/