sábado, 14 de junio de 2014

UWE-3

Tramas recibidas
UWE-3 transmitiendo en 437.395 khz


1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [23:03:07R]
Æ dd÷«!…û'[}G×mdUp½ÿ/ñôôñðö
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=11> [23:03:07R]
aà*È+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [23:04:07R]
Ç ddÉœ!…8(–}G×mdUtÿÿ¹ÿ"îððïíô
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=11> [23:04:07R]
a*(+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [23:07:06R]
Ê ddù[!…ñ(J~G×mdUtÿÿºÿ.çèêçåî
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=11> [23:07:06R]
#a *ˆ+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [23:08:06R]
Ë ddDÄ!…-)†~G×mdUtÿÿ·ÿ.äçéäãë
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=11> [23:08:06R]
$aÀ*è+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=41> [23:09:06R]
Ì dd+á!…j)Á~G×mdStÿÿð¸ÿ!ãäåãáé
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=11> [23:09:06R]
*a€*¨+


tramas tomadas en la misma pasada en 437.380 khz (playback IQ)
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:04R]
%aàWrong packet: 4§+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:10R]
&aWrong packet: 4G+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:13R]
'a Wrong packet: 4g+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:16R]
(a@Wrong packet: 3+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:31R]
+a Wrong packet: 4ç+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=6> [23:17:38R]
?$b
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:51R]
,bÀWrong packet: 4‡+
1:Fm DP0UWG To DD0UWE <UI F/R Pid=F0 Len=25> [23:17:51R]
-bàWrong packet: 4§+

No hay comentarios:

Publicar un comentario